.


اصول کشاورزي ارگانيک

کشاورزي ارگانيک بر پايه اصول خاصي بنا نهاده شده است که آشنايي با اين اصول جهت درک بهتر کشاورزي ارگانيک ضروري است اين اصول اساس رشد و توسعه کشاورزي ارگانيک را فراهم نموده اند و باعث بهبود و ارتقاي جهاني کشاورزي شده اند.
به دليل نياز روزانه مردم به تغذيه ،کشاورزي از مهمترين و بيشترين فعاليت هاي بشر از ابتدا تا به حال و در آينده خواهد بود.
تاريخ، ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي، کشاورزي را احاطه کرده است.بکارگیری این اصول در کشاورزي به داشتن احساس مسئوليت گسترده در حمايت از خاک ، آب ، گياهان و حيوانات و دستورالعمل هاي توليد ، فرآوري و توزيع غذا و ساير کالاها بستگی دارد .اعتقاد به اينکه زندگي هاي انساني وابستگي شديدي به پويايي باغات دارند و آنها ميراثي ارزشمند براي نسل هاي آينده هستند.
اصول کشاورزي ارگانيک براي کليه حرکات ارگانيک در جهان و در تمام جهات سودمند می باشد و توسعه، پيشرفت و هدايت کليه برنامه ها و استاندارد ها و همچنين هماهنگي را در عرصه جهان باعث شده است.
اصل سلامت
اصل اکولوژي
اصل انصاف و عدالت
اصل مراقبت
هريک از اصول فوق در ادامه مشروحا توضيح داده مي شود اين اصول تماما سودمند هستند و با اصول اخلاقي و روح عمل آميخته هستند.
اصل سلامت
کشاورزي ارگانيک سلامت خاک ها، گياهان، حيوانات، انسان ها و کره زمين را که هيچ يک از ديگري مجزا و مستقل نيست را باید حفظ و افزايش دهد.
اين اصل خاطر نشان مي سازد که سلامت افراد و جوامع انسانی از سلامت اکوسيستم مجزا نبوده و خاک هاي سالم ، محصولات سالم و حيوانات و انسان هاي سالم را بوجود مي آورند.
سلامت به معني راستي و درستي در کليه سيستم هاي زندگي است و فقط به نبودن بيماري ها نيست بلکه نگهداري فيزيکي و عقلاني جامعه و اکولوژي را نیز شامل می شود.
مصونيت،ارتقاء و پيشرفت،تهذيب اخلاق از صفات کليدي و اختصاصي سلامت هستند.
نقش کشاورزي ارگانيک چه در کشاورزي و چه در فرآوري و چه در توزيع يا مصرف، پايداري و افزايش سلامت اکوسيستم ها و ارگانيسم ها از کوچکترين مخلوقات در خاک تا انسان مي باشد.
کشاورزي ارگانيک در نظر دارد با توليد با کيفيت بالا و غذاي مغذي به کاهش مراقبت هاي رفاهي و سلامتي کمک نمايد.
از سوی ديگر باید از کاربرد تقويت کننده ها (کودها)، آفت کشها، داروهاي حيواني و افزودني هاي غذايي که ممکن است تاثيرات زيان باري به سلامت داشته باشد پرهيز شود.
اصل اکولوژي
کشاورزي ارگانيک باید براساس سيستم ها و سيکل هاي اکولوژيکي، کار با آنها، رقابت آنها و کمک به پايداري آنها بنيان گذاشته شود.
ريشه هاي اين اصل کشاورزي ارگانيک درون سيستم هاي زنده و پویا اکولوژيکي، قرار دارد و نشان دهنده اين است که توليد بر اساس چرخه ها و پروسه هاي اکولوژيکي می باشد..موادغذايي و رفاه داخل اکولوژي و محيط خاص آن توليد فراهم می گردد. براي مثال در توليد محصولات زراعی و باغی در خاک زنده، حيوانات در اکوسيستم کشاورزي، ماهي ها و ارگانيسم هاي آبزي در محيط آبي مد نظر است.
در کشاورزي ارگانيک، چراگاه ها و سيستم هاي برداشت از منابع وحشي(طبيعي) باید متناسب با بالانس هاي اکولوژيکي و سيکل های طبيعي باشد.
مديريت ارگانيک باید با شرايط محلي مانند اکولوژي و فرهنگ تنظيم گردد.عوامل و نهاده ها باید بوسيله استفاده مجدد(بازيافت)،بازچرخ مواد،مديرت مناسب مواد و انرژي کاهش يابد و ارتقاء کيفيت محيط و کاهش فشار بر منابع در دستور کار قرار گيرد.
کشاورزي ارگانيک باید در ميان برنامه هاي نظام کشاورزي به تعادل و بالانس اکولوژيکي ،استقرار طبيعت حفظ تنوع ژنتيکي و کشاورزي توجه نمايد.
کساني که محصولات کشاورزي ارگانيکي را توليد ، فراوري ، تجارت و يا مصرف مي نمايند باید از محيط عمومي شامل باغ ها ،کليماها،مکان هاي طبيعي، زيستگاه هاو آب و هوا حمايت نمايند و به آنها سود برسانند.
اصل انصاف و عدالت
کشاورزي ارگانيک بايد با توجه به فرصت ها و قابليت هاي زندگي و محيط هاي عمومي اطمينان از انصاف را ايجاد نمايد.
انصاف بوسيله عدالت، ، احترام، رعايت و ملاحظات تقسيمات جهان، ارتباطات بين انساني تا وابستگي هاي ديگر زندگي هاي آفريده شده را شامل شود.
تاکيدات اين اصل بر اين است که آنهايي که درگير کشاورزي ارگانيک شده اند باید روابط انساني را به طريقي هدايت نمايند که در تمام سطوح از رعايت عدالت و انصاف براي تمام اعضاء دست اندرکار، کشاورزان، کارگرها، فراوري کنندگان، تجار و مصرف کنندگان اطمينان حاصل نمايند.
کشاورزي ارگانيک باید براي هر شخصي که درگير آن مي شود کيفيت خوبي از زندگي را ايجاد نمايد و به کاهش تنگدستي و فقر و حاکميت غذاي سالم کمک نمايد.
اين اهداف به منظور توليد و عرضه شايسته مواد غذايي و ساير محصولات با کيفيت بالا است.
اين اصل بيان مي نمايد که حيوانات بايد در طول زندگي با شرايطي که مطابق با فيزيولوژي و رفتارهاي طبيعي و رفاه آنهاست پرورش يابند.
منابع طبيعي و محيطي که براي توليد مورد استفاده قرار مي گيرند باید از لحاظ اکولوژيکي و اجتماعي مديريت شده باشند تا در مقابل نسل های آينده حفظ شود.
اصل مراقبت
کشاورزي ارگانيک باید به صورت پيشگيرانه و مسولانه به منظور حمايت از سلامت و آسايش نسل هاي بعد و محيط مديريت شود.
کشاورزي ارگانيک سيستم پايدار و زنده اي است که به شرايط و تقاضاهاي داخلي و خارجي پاسخ مي دهد.
مشاغل مرتبط با کشاورزي ارگانيک ارتقاء کارايي و افزايش سودمندي را در پي خواهند داشت که البته نبايد سلامتي و رفاه را به خطر بيندازد. در نتيجه تکنولوژيهاي جديد و متد هاي موجود باید مورد ارزيابي و بازنگري قرار گیرند.اطلاعات و مفاهيم اکوسيستم و کشاورزي باید تحت مراقبت قرار گيرد تا از ارائه مفاهيم معيوب و ناقص جلوگيري شود.
اقدامات پيشگيرانه و ضمانت(گواهی کردن) به عنوان کليد مرتبط با توسعه و تکنولوژي در اين اصل کشاورزي ارگانيک برگزيده شده اند.
علوم متنوعي براي اطمينان از سلامتي و درستي کشاورزي و اکولوژي مورد نياز است و البته دانش علمي به تنهايي کافي نيست. تجربه عملي،تجميع افکار، سنتهاي ملي و دانش بومي براي آزمايش و ارائه راه حل پيشنهادي صحيح نيز، ضروري است.
کشاورزي ارگانيک باید از اظهار بدون دليل خطرات تکنولوژي هاي مناسب و مورد قبول ممانعت نمايد.تصميمات باید ارزش ها و تمام نيازهاي فردي که تحت تاثير آن است را به صورت شفاف و مشترک نشان دهد.

تصاویر

IMG_1407.jpg

بازدید کنندگان از سایت

سایت پذیرای 5 مهمان آنلاین

تقویم

 
جمعه
۱۳۹۳
فروردين
۲۹
 

نهاده های ارگانیک و فراخوان

معرفی نهاده ارگانیک جدید در سایت انجمن
براساس کمیسیون استاندارد انجمن در تاریخ 7/3/91 محصول اگروبیو آلکان (ارگانیک) شرکت آلکان به عنوان تقویت کننده و بهساز مجاز در کشاورزی ارگانیک در سایت انجمن معرفی گردید.
اولین نهاده کنترل آفات مجاز جهت بکارگیری در کشاورزی ارگانیک با عنوان نیم آزال تی/اس توسط کمیسیون استاندارد و مطابق با راهنمای فهرست سازی نهاده های ارگانیک مورد بررسی و تایید قرار گرفت.این نهاده توسط شرکت بی بی پارک عرضه می گردد جهت ارتباط به منوی "ارگانیک در ایران"(قسمت کنترل آفات) در سایت انجمن مراجعه فرمایید.
7 نهاده کشاورزی ارگانیک(کود)شرکت کشاورزی و خدمات بین المللی کیمیاکاران هامون در جلسه کمیسیون استاندارد انجمن بررسی و مطابق با راهنمای فهرست سازی نهاده های ارگانیک وارد فهرست گردید.این نهاده ها در حال حاضر بر روی سایت انجمن(منوی ارگانیک در ایران قسمت کود)قرار دارند.

فراخوان
نمایشگاه سیب زمینی Potato Europe از تاريخ 22 شهريور الي 23 شهريور ماه در فرانسه برگزار می گردد. علاقمندان جهت شرکت می توانند با اتاق بازرگانی ایران و فرانسه تا پایان وقت اداری تاریخ 20/4/91 به شماره 88772851 و یا 88793480 تماس حاصل فرمایند.